korting salaris bij ziekte rijksambtenaar

ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen. Kortom, een vervolgkorting is geen besluit bij wijze van automatisme, omdat er eerder is gekort, en kan op zijn eigen feiten en juridische merites (ook als die zich bij de eerste korting al hebben voorgedaan) worden beoordeeld en getoetst. Onze Minister kan op grond van bijzondere omstandigheden bepalen, dat de aanspraak op de doorbetaling van bezoldiging, niet vervalt maar geheel of ten dele aan anderen dan aan de ambtenaar of de gewezen ambtenaar zal worden uitbetaald. Met ingang van de dag waarop de ambtenaar ontslag kortingscode websites is verleend;. Bij voortdurende ongeschiktheid heeft hij vervolgens recht op doorbetaling van 70 van zijn bezoldiging. Dat is een fabeltje! Met ingang van de dag waarop de ambtenaar op grond van artikel 37a, eerste lid, is herplaatst;. Zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Zo heeft de rijksambtenaar gedurende de eerste 52 weken recht op doorbetaling van het volledige loon. Zij moeten de korting uitvoeren; daar is niets aan te doen. Het bedrag waarop de ambtenaar op grond van artikel 37 recht zou hebben gehad indien hem geen andere functie zou zijn opgedragen, vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering;.

Uiteindelijk draait het er op uit dat de ambtenaar na én of twee jaar ziekte nog maar recht heeft op doorbetaling van 70 van zijn bezoldiging. Als u daarna niet kunt werken en er is geen sprake van een beroepsincident, krijgt u na die eerste 52 weken 70 van uw bezoldiging.

Cjp korting topshop
Telenet korting handicap
9 maanden beurs met korting

Ook als er niets is gemeld, of bekendgemaakt, kortom er is geen besluit, kan de ambtenaar toch bezwaar maken tegen deze korting; zelfs als de bezwaartermijn er al is uitgelopen. Het eerste lid, tweede volzin, is niet van toepassing op de ambtenaar die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. De overheid kan niet zonder een voor bezwaar en (hoger)beroep vatbaar besluit een greep in je portemonnee doen! Financile Rechtspositie van ubrec. Ook heeft de rijksambtenaar na ontslag, anders dan wegens ziekte, gedurende 52 weken recht op doorbetaling van zijn laatstgenoten bezoldiging. Met ingang van de dag volgende grootplezier kortingscode op die waarop de ambtenaar is overleden. De aanvullende uitkering, bedoeld in het zevende lid, is gelijk aan het verschil tussen:. Procedures over deze korting vinden hun aanleiding in bijvoorbeeld de vragen of de ziekte/arbeidsongeschiktheid in en door de dienst is ontstaan, of dat sprake is van een beroepsziekte of beroepsincident. De doorbetaling van de laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, eindigt in ieder geval:. Herplaatsing in andere functie, bent u arbeidsongeschikt door ziekte en heeft u een andere passende functie met een lagere schaal geaccepteerd?

Drievliet korting kruidvat
Dames kleding 80 korting